To cite this work:

Jacob, Christian. 2013. The Web of Athenaeus. Hellenic Studies Series 61. Washington, DC: Center for Hellenic Studies.

Jacob-cover