To cite this work:

Karakantza, Efimia D. 2020. Who Am I? (Mis)Identity and the Polis in Oedipus Tyrannus. Hellenic Studies Series 86. Washington, DC: Center for Hellenic Studies.

 

Cover Karakantza